Izjava o privatnosti

1. Podaci voditelja obrade podataka (u daljnjem tekstu: Društvo)

Naziv Društva: Forma Brežice d.o.o.

Sjedište Društva: Mladinska ulica 3, 8250 Brežice, Slovenija.

Porezni broj Društva: SI76116042

E-pošta Društva: info@foto123.hrinfo@formaprint.si 

Telefon Društva: +386 7 4994 580

2. Opće odredbe

Društvo poštuje privatnost kupaca svojih proizvoda, korisnika svojih usluga, zatim osoba koji se zanimaju za naše usluge, kao i svih osoba, koji se pojavljuju na fotografijama u proizvodima Društva (u daljem nastavku: Korisnik/-ci). Svi osobni podaci dobiveni od Korisnika služe za poboljšanje kvalitete naše ponude/usluge. Zaštita osobnih podataka Korisnika je za Društvo obveza, na koju Društvo u svim segmentima svog poslovanja obraća posebnu pozornost. Svi naši zaposlenici obavezni su pridržavati se važećih propisa za zaštitu podataka.

Ova Izjava o privatnosti daje se sukladno članku 13. Uredbe EU 2016/679, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), a koji definira koji se osobni podaci Korisnika registriraju prilikom posjeta Internetskoj stranici www.foto123.hr (u daljnjem tekstu: „Internetska stranica“), odnosno, prilikom naručivanja naših proizvoda i usluga, kao i način na koji Društvo koristi te osobne podatke.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka Korisnika

Ako Korisnik posjeti našu Internetsku stranicu, onda će naš mrežni poslužitelj temeljem općih postavki pretrage, privremeno pohraniti određene osobne podatke Korisnika i to:

– IP adresa,
– datum i sat posjete ,
– sadržaj zahtjeva (konkretna stranica),
– status pristupa/statusni kod HTTP,
– količina prenesenih podataka,
– internetska stranica, s koje zahtjev dolazi (referrer URL),
– internetski preglednik (“Browser”),
– operacijski sistem i njegovo sučelje,
– jezik in verzija programske opreme internetskog preglednika,
– konačni uređaj,
– razlučivost zaslona,
– dubina boje zaslona,
– potpora Flash,
– potpora Javascript.

Osim gore navedenog, Društvo osobne podatke obrađuje samo onda, kada ih Korisnik Društvu preda dobrovoljno, npr. prilikom registriranja na Internetskoj stranici, prilikom naručivanja proizvoda i/ili usluga Društva, zatim vezano za ispunjenje narudžbe Korisnika, za potrebe anketa, nagradnih igara ili online prijave.

Fotografije Korisnika koriste se isključivo za izradu foto-proizvoda, prema narudžbama Korisnika. Nakon izvršenja pojedine narudžbe, sigurnosna kopija datoteke s narudžbom Korisnika, pohranjuje se u arhivi Društva, pod brojem narudžbe, na razdoblje od 3 godine, u cilju obrade dodatnih narudžbi ili eventualnih prigovora. Korisnici imaju mogućnost u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje bilo koje, ili svih datoteka sa svojim fotografijama iz arhive Društva.

4. Prijenos podataka

Osjetljivi podaci, kao korisničko ime, lozinka, adresa, informacije o načinu plaćanja, ne prenose se i pohranjuju se na sigurnosnim poslužiteljima.

Društvo ne omogućuje plaćanje svojih proizvoda i usluga kreditnim/debitnim karticama, te u tom smislu niti ne prikuplja, niti raspolaže takvim informacijama Korisnika.

Prijenos osobnih podataka državnim organima može se obavljati samo u skladu s obvezujućim propisima. Bez izričite suglasnosti Korisnika, njihovi se osobni podaci se ne smiju otkriti trećim privatnim osobama.

Zaposlenici Društva obvezni su pridržavati se pravila o čuvanju i povjerljivosti podataka kao i važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Društvo povjerava drugim društvima i pojedincima ispunjavanje pojedinih dijelova usluge, kao na primjer tisak, slanje i dostavu naručenih proizvoda. Takvi pružatelji usluga imaju pristup onim osobnim podacima Korisnika, koji su potrebni za izvršenje ugovorene usluge i smiju ih koristiti samo za tu svrhu. Takvi pružatelji usluga smatraju se izvršiteljima obrade u smislu GDPR-s te su obvezni podatke koristiti i obrađivati isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i ovom Izjavom o privatnosti. Izvršitelji obrade podataka moraju na takav način obrađivati osobne podatke, da uz poduzimanje odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera osiguraju odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Zato izvršitelji obrade podataka tijekom ugovorno-pravnog odnosa s Društvom obraćaju posebnu pozornost na pridržavanje propisa zaštite podataka i tajnosti.

Pružatelj usluga hostinga i poslužitelja:

Forma Brežice d.o.o.

Sjedište: Mladinska ulica 3, SI-8250 Brežice

Porezni broj: SI76116042

E-pošta: info@formaprint.si

Pružatelj usluga tiska:

Forma Brežice d.o.o.

Sjedište: Mladinska ulica 3, SI-8250 Brežice

Porezni broj: SI76116042

E-pošta: info@formaprint.si

Kuriri / dostava:

DPD d.o.o.

5. Obrada i svrha obrade podataka

Osobni podaci koje je Korisnik dao koriste se u svrhu obrade i ispunjenja narudžbe te se daju dobrovoljno. Ukoliko Korisnik svoje osobne podatke ne ustupi Društvu, neće moći predati Narudžbu niti će je Društvo moći obraditi i izvršiti.

Osobni podaci Korisnika, koriste se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka isključivo u svrhu za koju su prikupljeni te s ciljem očuvanja opravdanih poslovnih interesa Društva.

Osobne podatke Korisnika koristimo za potrebe anketa vezanih za proizvode i usluge Društva te u marketinške svrhe, samo ako je Korisnik za to prethodno dao svoju suglasnost. Korisnik svoju suglasnost za obradu u marketinške svrhe može u svakom trenutku povući.

6. E-mail obavijest (“Newsletter”)

U slučaju prijave za newsletter, e-mail adresa Korisnika koristi se u marketinške svrhe, za slanje ponuda i obavijesti Društva, sve dok se Korisnik ne odjavi. Odjava je moguća u svakom trenutku i može se napraviti putem linka koji je dostupan u svakom newsletter-u.

Prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, Korisnik ima pravo na vlastiti zahtjev pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade podataka koji se odnose na Korisnika i pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

7. Sigurnosne mjere vezane za obradu podataka

Primjenom odgovarajućih opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera, Društvo osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka i pruža odgovarajuću zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog ili namjernog manipuliranja s podacima, gubljenja podataka, uništenja ili oštećenja. Naši sigurnosni postupci se neprekidno kontroliraju i ažuriraju sukladno s tehnološkim razvojem.

8. Prava Korisnika

Vezano za obradu njegovih osobnih podataka, Korisnik ima GDPR-om zajamčena sljedeća prava:

1. Pravo Korisnika na pristup (čl. 15 GDPR-a)

Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima informacijama navedenim u čl. 15 GDPR-a.

2. Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16 i 17. GDPR-a)

Korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 17 GDPR-a, npr. Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

3. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)

Korisnik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta iz čl. 18 GDPR-a, npr. Korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.

4. Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)

U određenim slučajevima, koji su navedeni u čl. 20 GDPR-a, Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu odnosno pravo zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade.

5. Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)

U slučaju obrade podataka temeljem čl. 6., stavak 1. točka f) (obrada podataka za potrebe legitimnog interesa) Korisnik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Društvo tada više neće obrađivati osobne podatke Korisnika osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Korisnika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

9. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a)

Ako Korisnik smatra da je Društvo prekršilo njegova prava povezana sa zaštitom osobnih podataka, onda molimo da stupi s nama u kontakt putem adrese e-pošte: info@foto123.hr kako bismo pokušali riješiti problem.

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za nadzor nad propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito u državi Europske unije u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako Korisnik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši odredbe GDPR-a.

Nadležno tijelo u smislu prethodnog stavka u Republici Hrvatskoj je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR – 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

Službenik za zaštitu podataka

Ako imate još pitanja povezanih sa zaštitom podataka, možete se slobodno obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka. Njegovi kontakt podaci su:

Ime službenika za zaštitu podataka: Marko Jurkas

Adresa: Mladinska ulica 3, 8250 Brežice, Slovenija

E-pošta: marko@formaprint.si

ODABERITE FORMAT KALENDARA